Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare “GDPR”) este aplicat în toate statele Uniunii Europene. Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul companiei noastre politica GDPR.

Operatorul
(cel care prelucrează datele dvs)

LGT PROIECT SRL, CIF:RO14729310, office@lgtproject.com

Scopurile prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează în următoarele scopuri:

 • în vederea analizării solicitărilor primite și transmiterea răspunsurilor cu privire la aceste solicitări

 • pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu serviciile pe care le utilizați sau preconizați să le utilizați

 • pentru a ține legătura cu dvs și a vă oferi informații necesare prin intermediul site-lui nostru dar și pe paginile noastre de socializare

 • pentru comunicări de marketing. Aceste comunicări le vom realiza doar dacă avem consimțământul persoanei vizate

Care sunt persoanele vizate și baza legală a prelucrării

 • Clienți sau potențiali clienți  a căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea unei obligaților legislației aplicabile în vigoare;

 • Angajații partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri), Le prelucrăm următoarele date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresa de domiciliu, CNP, serie si nr CI, data eliberarii CI, data nașterii, fotografii, adresă de email, adresă de corespondență adresă de e-mail ale angajaților partenerilor noștri pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a putea să colaborăm. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea unei obligaților legislației aplicabile în vigoare

 • Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar act de identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, calitatea, calificări profesionale.Î n acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și pe respectarea unei obligații legale;

 • Personalul unei autorități publice, a căror date le folosim pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

 • Candidați pentru un post pe care LGT PROIECT SRL îl are liber. Pentru desfășurarea procesului de recrutare, colectăm următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care ni-le transmiteți. De regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente. De asemenea, în cadrul interviului vom prelucra date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său, așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă;

 • Vizitatori al sediului unde avem instalate camere de supraveghere video, pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu toți vizitatorii. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre;

 • Vizitatori ai site-ului nostru: lgtproject.com, agromonitoring.ro sau persoane care au  interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare. Atunci, e posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru   următoarele scopuri:

  • Îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;  informații despre locul din care se accesează  website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru;

  • Cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul rețelelor de socializare.  Când cineva posteză un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, și apesă butonul Like sau redistribuie postarea noastră, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra următoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care a întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul persoanei vizate.

Transferul de date

În prezent nu transferam date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.

Termenele de păstrare a datelor

Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ștergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscală) sau de autoritățile competente.

Datele nereglementate de lege v-or fi păstrate timp de 30 ani de la data obținerii acestora, doar în cazul în care persoana vizată nu solicită în scris ștergerea datelor într-un anumit termen sau pe loc. După expirarea termenului sau la solicitare scrisă datele vor fi șterse ireversibil.

Cui vom divulga datele dvs

Ca regulă, LGT PROIECT SRL nu  divulga datele pe care le deține si prelucrează, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice.

Drepturile dvs

Aveți în calitate de persoană vizată următoarele drepturi:     •    Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal dețiunte de LGT PROIECT SRL     •    Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte.      •    Dreptul de ștergere Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să șteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:     •    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;     •    persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;     •    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;     •    datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii; ATENȚIE: Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:     •    datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;     •    în scopuri de arhivare în interes public;     •    pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.     •    Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care LGT PROIECT SRL le deține cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui să prelucrate, se va contacta LGT PROIECT SRL la sediu sau la adresa de mail din contact pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe, se poate cere restricționarea prelucrării.     •    Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către LGT PROIECT SRL a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct     •    Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către LGT PROIECT SRL într-un format structurat și care poate fi citit automat.      •    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată  Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal     •    Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment Retragerea consimtamantului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.

Ce se poate întâmpla dacă o persoană nu dorește să ne dea datele

În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal. Totuși, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitățile  principale a LGT PROIECT SRL.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor si termenul de răspuns. 

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul DigiSign sau pe email la adresa office@lgtproject.ro . Termenul de răspuns pentru orice  solicitare în legătură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu excepția situațiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile.. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Actualizări

Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut. Orice nouă versiune va fi anunțată și afișată pe pagina de web.

Data intrării in vigoare:

Prezenta Informare este valabila începând cu 28.08.2020